HSKH:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y. ja sen kotipaikka on Vantaa. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä HSKH.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa, vaikuttaa positiivisesti yleiseen asennoitumiseen eettisesti oikeanlaista koiranpitoa kohtaan ja korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta. Harrastus- ja kilpailutoiminnassa tavoitteenamme on ihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittyminen. Toiminnassamme edistämme eläinsuojelullisia lähtökohtia, joita ovat koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, koirien yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

Yhdistyksen toiminnan laadun perustana ovat liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet ja yhdenvertaisuuden edistäminen koiraurheilun parissa. Yhdistys on sitoutunut noudattamaan urheilun Reilun Pelin -periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsäännöstöjä sekä muita koiran terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä.

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi tarkoitustaan edistäviin yhdistyksiin ja yhteisöihin sitoutuen heidän sääntöihin ja ohjeistuksiin. Näistä jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.

3 § Toiminta

Tarkoitustaan varten yhdistys:

 • järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia
 • järjestää eri koira-urheilulajien kilpailu- ja koetoimintaa
 • kouluttaa eri lajien kouluttajia, valmentajia ja toimihenkilöitä
 • edistää liikuntatietoutta järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus- ja kuntoliikuntaa
 • ylläpitää monipuolista viestintää
 • edistää koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista.
 • seuraa koiranpitoon ja eläinten kohteluun liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja pyrkii vaikuttamaan hyvän koiranpidon ja eläinsuojelullisten arvojen puolesta
 • toimii muullakin tarkoitustaan edistävällä tavalla.

4 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • kerää jäsenmaksua
 • järjestää maksullisia kilpailuja, kokeita, testejä, näyttelyitä, huvitilaisuuksia, koulutustilaisuuksia, kursseja ja arpajaisia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • voi harjoittaa pienimuotoisesti koiraharrastukseen liittyvien tuotteiden myyntiä
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

5 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voivat olla yksityiset henkilöt, kannatusjäsen voi olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö. Jäsenistä pidetään yhdistyksen toimesta jäsenluetteloa. Luetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja kotipaikka. Jäsenelle varataan pyydettäessä tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin. Jäsenluettelossa olevien tietojen luovuttamisesta säädetään EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679). Tietojen luovuttamisesta voi päättää yhdistyksen hallitus.

5.1 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat vuosi-, perhe-, nuoriso- ja kunniajäsenet. Kannatusjäsenet voivat olla joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle ja maksettava yhdistyksen kulloinkin voimassa olevat liittymis- ja jäsenmaksut. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

 1. Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö.
 2. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa yhdistyksen vuosijäsenen kanssa.
 3. Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on alle 18-vuotias tai täyttää kalenterivuoden aikana 18-vuotta.
 4. Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous kutsua yksinkertaisella äänten enemmistöllä henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

5.2 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahden kuukauden sisällä sen eräpäivästä kehotuksesta huolimatta.

5.3 § Jäsenen erottaminen

Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, on hallituksella oikeus erottaa jäsen yhdistyksestä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3⁄4 asian käsitelleessä kokouksessa annetuista äänistä.

Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitosta tai on tuomittu eläinsuojelurikoksesta on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa jäsen myös yhdistyksestä.

Jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

5.4 § Jäsen- ja liittymismaksu

Liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruuden kunkin jäsenyystyypin osalta seuraavalle kalenterivuodelle päättää syyskokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Maksujen eräpäivistä päättää hallitus.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:

 1. kevätkokoukseen helmi- huhtikuussa ja
 2. syyskokoukseen loka-joulukuussa

Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen internetsivuilla tai toimitettava sähköpostitse jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys syyskokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään elokuun loppuun mennessä ja kevätkokouksessa käsiteltävien asioiden osalta viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksissa on vuosi- ja perhe- ja kunniajäsenellä kullakin yksi ääni. Jäsen ei voi valtuuttaa toista henkilöä edustamaan hänen sijastaan. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla paikalla yhdistyksen kokouksissa. Kannatus- ja nuorisojäsenellä on kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus voi päättää, että jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen postitse, tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus antaa kussakin tilanteessa tarkemmat määräykset etäosallistumisesta, jotka on ilmoitettava viimeistään kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni.

6.1 § Kevätkokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten määrän toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. Kokouksen sihteerin valinta
 5. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta
 6. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta
 7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 8. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 10. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 11. Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään joulukuun loppuun mennessä
 12. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.
 13. Kokouksen päättäminen

6.2 § Syyskokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen sääntömääräisyyden, päätösvaltaisuuden ja äänivaltaisten määrän toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 4. Kokouksen sihteerin valinta
 5. Kahden (2) pöytäkirjan tarkastajan valinta
 6. Kahden (2) ääntenlaskijan valinta
 7. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 8. Päätetään eri jäsentyyppien liittymis- ja jäsenmaksuista tulevalle vuodelle
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle
 10. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ä noudattaen
 12. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa varahenkilöineen
 13. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 14. Käsitellään jäsenten kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle viimeistään elokuun loppuun mennessä
 15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.
 16. Kokouksen päättäminen

6.3 § Ylimääräiset kokoukset

Varsinaisten kokousten lisäksi yhdistys voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen kaikista äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytänyt. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle viipymättä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ja äänivallasta on voimassa samat säännöt kuin yhdistyksen kokouksissa.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä, ensimmäinen (1.) ja toinen (2.) varajäsen. Varajäsen voi toimia varsinaisen jäsenen sijaisena kokouksen päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi, mikäli joku varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta kokoukseen tai on esteellinen käsiteltävässä asiassa.

Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Vuosittain erovuorossa on neljä (4) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Ensimmäisellä kerralla tai valittaessa molemmat varajäsenet samanaikaisesti arvotaan varajäsenten järjestys, muutoin jatkava varajäsen on aina ensimmäinen (1.) varajäsen kyseisenä hallituksen toimivuotena.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut yhdistykselle tarvittavat toimihenkilöt, kuten sihteerin ja rahastonhoitajan.

7.1 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • edustaa yhdistystä sekä vastata yhdistyksen puolesta
 • hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • ylläpitää jäsenluetteloa
 • kutsua yhdistyksen kokoukset kokoon, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi merkityt asiat ja aloitteet sekä panna täytäntöön kokousten päätökset
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokouksille yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi
 • valita tarvittavat toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät sekä määrätä valitsemiensa toimihenkilöiden, toimikuntien ja työryhmien tehtävät
 • nimetä yhdistyksen edustajat sidosryhmäyhteistyöhön siltä osin, mitä yhdistyksen kokous ei määrää
 • vastata yhdistyksen julkaisutoiminnasta ja viestinnästä
 • vastata muista yhdistyksen lakisääteisistä asioista ja toiminnan vaatimista operatiivisista asioista.

7.2 § Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään neljä (4) hallituksen varsinaista jäsentä sitä heiltä vaatii. Kokouskutsu julkaistaan hallituksen jäsenille kirjallisesti viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista tai varajäsentä ovat paikalla. Päätöksen tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

7.3 § Toimikunnat, jaokset ja työryhmät

Hallitus voi avukseen asettaa tarpeellisen määrän toimikuntia, jaoksia sekä muita työryhmiä valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Toimikuntien tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyksen kokousten, hallituksen ja Suomen Kennelliiton ohjeita sekä Reilun Pelin -periaatteita.Toimikunnat, jaokset ja muut työryhmät eivät ole itsenäisiä oikeushenkilöitä, vaan yhdistyksen alaisia osia. Tästä johtuen näillä ei ole omaa varallisuutta. Näillä on kuitenkin oikeus hankkia ja käyttää varoja yhdistyksen talousarvion ja saamiensa ohjeiden mukaan itsenäisesti, kuitenkin siten, että yhdistyksen hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet. Tämä koskee esimerkiksi isompia hankintoja, suuria hankkeita ja asioita, jotka saattavat välittömästi tai välillisesti vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Toimikunnille, jaoksille ja työryhmille budjetoituja varoja tulee käyttää vain niiden tarkoituksen mukaisiin menoihin.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi määrätä hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9 § Tilikausi ja talouden tarkastaminen

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Talouden tarkastajana toimii tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja syyskokouksen päätöksen mukaisesti.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on toimintakertomuksen kanssa esitettävä talouden tarkastajalle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta. Talouden tarkastajan tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

10 § Sääntöjen muutokset

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3⁄4) annetuista äänistä. Muutosehdotus ja hallituksen päätösesitys on julkaistava yhdistyksen kokouksen kokouskutsun yhteydessä.

11 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Päätöstä on kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3⁄4 annetuista äänistä. Yhdistyksen varat luovutetaan sen purkautuessa samoja päämääriä edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle yhdistyksen viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti. Purkautumiseen liittyvistä selvitystoimista huolehtii hallitus, ellei yhdistyksen kokous päätä valita hallituksen sijaan yhtä tai useampaa selvitysmiestä.

12 § Yhdistyslaki

Muuten on noudatettava, mitä yhdistyslaissa ja muussa lainsäädännössä säädetään.